Konsultacje dla gminy Witkowo

 Herb WitkowoWitkowo to gmina o charakterze miejsko- wiejskim, której liczącą 184,4 km2 powierzchnię zamieszkuje 13,6 tys. osób. Położona jest na południowy wschód od Gniezna, a jej charakterystycznymi cechami są wyjątkowe walory przyrodniczo – krajobrazowe doceniane przez turystów i wczasowiczów z całego kraju.

   W skład gminy wchodzi 26 sołectw oraz miasto Witkowo stanowiące lokalne centrum handlu, usług, drobnej wytwórczości i administracji.

   Historia tego obszaru sięga XII wieku. W tym czasie znana już była osada położona wśród rozległych lasów zwanych Puszczą Mokowską, na której miejscu rozwinęło się miasto Witkowo. W dokumentach po raz pierwszy nazwę miejscowości wspomniano w 1363r. Wzmianka ta dotyczyła pochodzącego z Witkowa Marcina, plebana w Tulcach. Godne odnotowania jest również to, że w XV w. wykształcony w Akademii Krakowskiej proboszcz z Witkowa Wincenty Kot osiągnął godność arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Ważnym momentem w historii Witkowa było uzyskanie w 1676r. praw miejskich, a w 1684r. przywileju organizowania jarmarków.

   Witkowo to miasto z bogatą historią i pielęgnowanymi przez wieki tradycjami, których świadectwem są liczne zabytki będące chlubą gminy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: urokliwe zespoły dworsko-pałacowe w Kołaczkowie, Jaworowie i Królewcu, ponad stuletnie kamieniczki okalające witkowski rynek, kościoły parafialne: p.w. Św. Mikołaja w Witkowie, p.w. Wszystkich Św. w Mielżynie, p.w. Św. Marcina w Ostrowitym Prymasowskim, dawny gmach Sądu Grodzkiego oraz zespół młyna w Witkowie. W miejscowości Kamionka można podziwiać zrekonstruowany wiatrak (Koźlak) zlokalizowany przy drodze Witkowo – Skorzęcin.

    Szczególnym powodem dumy mieszkańców jest pochodząca z 1896 r. kolejka wąskotorowa, która w przeszłości umożliwiała komunikację z okolicznymi miejscowościami, a obecnie stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych gminy. Każdego roku turyści podróżują kolejką podziwiając malownicze tereny wokół Witkowa.

   Gmina Witkowo należy do regionów rolniczo- turystyczno- usługowych, więc jest doskonałym miejscem do inwestowania i wypoczynku. Mieszkańcy trudnią się przede wszystkim: usługami, rolnictwem, drobną wytwórczością oraz działalnością związaną z turystyką i rekreacją.

   Jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy znajduje się 900 indywidualnych gospodarstw rolnych, których średnia wielkość wynosi 15 ha i stale wzrasta. Użytki rolne w klasach II – VI zajmują 12. 147 ha, a wskaźnik bonitacji dla gminy oscyluje na poziomie 0.94. Do najczęściej uprawianych produktów roślinnych należą: rośliny konsumpcyjne (pszenica, rzepak), rośliny przemysłowe takie jak: rzepak ozimy, buraki cukrowe i ziemniaki oraz rośliny pastewne, tj. zboża paszowe i kukurydza. Produkcja zwierzęca opiera się na chowie bydła mlecznego i trzody chlewnej.

   Od lat priorytetem dla władz gminy jest tworzenie warunków odpowiednich dla funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, co zaowocowało znacznym jej rozwojem. Na terenie gminy działalność prowadzi obecnie ponad 700 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane oraz firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i przetwórstwem.

   Dzisiejsze tempo życia i szybki rozwój techniki sprawia, że nowoczesna infrastruktura i właściwy sposób zarządzania stanowią podstawę wysokiej jakości życia mieszkańców. Do osiągnięcia właściwego poziomu rozwoju gminy niezbędne są działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność. Mając na uwadze te fakty, władze samorządowe nadały znaczenie priorytetowe zagadnieniom z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa.

Źródło: http://www.witkowo.pl

Statystyczne Vademecum Samorządowca

http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_gmin/powiat_gnieznienski/gm_witkowo.pdf