O projekcie

logo SIZ - Stowarzyszenie Instytut Zachodni

   Projekt Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania jest realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

   Celem projektu jest zwiększenie efektywności konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych i społecznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym drogą elektroniczną) przez administrację publiczną.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.10.2013 r. do 31.03.2014 r.

   Pierwszym etapem projektu jest dokonanie przeglądu obszarów problemowych na terenie działania LGD Światowid w ramach, którego przeprowadzona zostanie analiza i diagnoza obszarów konfliktowych na linii lokalne władze – mieszkańcy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień infrastrukturalnych.

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych dokumentów publicznych. Zostaną przygotowane harmonogramy indywidualnego trybu prowadzenia konsultacji społecznych z uwzględnieniem specyfiki każdego problemu, grupy docelowej i możliwości realizacji w każdej z gmin, które przystąpiły do udziału w projekcie. Następnie proces konsultacji dla dokumentów publicznych dotyczących planowanych lub realizowanych inwestycji infrastrukturalnych zostanie wdrożony.

   Ostatnim etapem projektu jest upowszechnienie narzędzi i technik wypracowanych narzędzi konsultacji społecznych, w ramach którego przewidziano realizację dwóch edycji szkoleń z zakresu upowszechniania i wdrażania technik konsultacji społecznych. Szkolenia te będą dedykowane dwóm grupom odbiorców, tj. przedstawicielom NGO oraz pracownikom JST.

Dodaj komentarz