:: Studium dla Siekierek

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn dla obrębu Siekierki Wielkie trwały od 12 maja do 02 czerwca 2014 roku.
Ustawa z dnia  27  marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), zgodnie z art. 32 zobowiązuje rady gmin do badania aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przynajmniej raz w kadencji rady, czyli raz na cztery lata.

Badanie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn zostało wykonane w roku 2010. W opracowaniu przeanalizowano zmiany zachodzące w przestrzeni, wynikające z realizacji zabudowy na drodze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz z realizacji miejscowych planów, a  także przeanalizowano stopień realizacji planów oraz zgodność Studium z obowiązującymi przepisami. W ocenie aktualności Studium stwierdzono, że zdezaktualizowały się znacząco dane demograficzne i pozostałe dane programowe dotyczące zatrudnienia i wyposażenia w usługi. Stwierdzono jednak, że stopień dezaktualizacji i zakres zmian w przestrzeni nie generował konieczności przystąpienia do zmiany Studium jako całości. Kompleksową zmianę Studium zastępowały kolejne drobne, punktowe zmiany dla wybranych terenów, w miarę zaistnienia konkretnej potrzeby, zgłoszonej przez właściciela terenu względnie inwestora  lub wynikające z interesu Gminy Kostrzyn. Na tej podstawie przygotowany został również projekt zmiany Studium dla obrębu Siekierki Wielkie.

Zmień wielkości
Zmień kontrast