O nas

Stowarzyszenie Instytut Zachodni jest organizacją pozarządową aktywnie działającą już od 1975 r. Podstawowe obszary działalności to:

  • współpraca z Instytutem Zachodnim w Poznaniu – Instytut Zachodni funkcjonuje jako interdyscyplinarna instytucja badawcza, prowadzi szerokie badania z zakresu nauk politycznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i prawnych, odnoszących się również do problematyki stosunków międzynarodowych. Stowarzyszenie Instytut Zachodni wspiera działalność naukową i wydawniczą Instytutu Zachodniego,
  • działalność edukacyjna skierowana do mieszkańców Wielkopolski – spotkania z młodzieżą, wykłady, konferencje, akcje plenerowe w regionie, a także codzienne udzielanie informacji na tematy związane z Unią Europejską, działalnością międzynarodową Polski,
  • wsparcie sektora ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w Wielkopolsce – Stowarzyszenie wspiera działania sieci NGO „Działamy razem”, która powstała na mocy porozumienia 96 NGO z Wielkopolski w ramach projektu Działamy Razem w 2008 roku.
W ostatnich latach Stowarzyszenie Instytut Zachodni szczególnie dużą uwagę skupia na problematyce ekonomii społecznej i wsparcia III sektora, realizując projekty przeznaczone dla członków organizacji pozarządowych z Wielkopolski.

Projekt „Działamy Razem”, poświęcony właśnie tej tematyce doczekał się trzech edycji – ostatnia z nich zakończyła się w grudniu 2014 roku. Projekt składał się z cyklu szkoleń dla członków NGO, doradztwa (prawnego, księgowego, marketingowego), a także promocji organizacji biorących udział w projekcie poprzez prasę i Internet. Celem szkoleń oprócz podniesienia wiedzy i umiejętności było przekonanie osób odpowiedzialnych za organizacje, liderów instytucji do tworzenia i realizacji projektów sieciowych, oraz zachęcenie do budowania pozytywnego wizerunku tych instytucji w środowisku lokalnym.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie Instytut Zachodni zyskało status Organizacji Wspierania Ekonomii Społecznej i zrealizowało kolejne projekty wspierające III sektor w Wielkopolsce, które dotyczyły m.in:

  • przygotowania i wdrożenia standardów funkcjonowania oraz świadczenia usług realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • wypracowania mechanizmów konsultacji społecznych angażujących społeczność lokalną w proces współdecydowania o przyszłości najbliższego otoczenia,
  • stworzenia narzędzi współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną na rzecz kontraktowania usług społecznych świadczonych przez NGO,
  • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz powracających na rynek pracy.
Stowarzyszenie Instytut Zachodni od 2002 roku prowadzi także aktywną współpracę z uczelniami wyższymi m.in. poprzez organizację staży i praktyk wakacyjnych. Każdego roku Stowarzyszenie Instytut Zachodni przyjmuje studentów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w obszarach działalności Stowarzyszenia.
Zmień wielkości
Zmień kontrast